top of page

Gizlilik Kuralları

Yiğit ZIRTILOĞLU olarak, bizzat veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen/sözleşme tesis eden ve/veya tarafımızca sunulan hizmetlerden yararlanan müşterilerimizin/üyelerimizin, iş ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak, İnternet Sitelerimizi ziyaret etmek suretiyle, mobil uygulamalarımız veya sosyal medya hesaplarımız, aracılığıyla ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. 

Veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi politikamızı açıklamak üzere işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) hazırlamış bulunmaktayız. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin, özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu Politika’nın amacı; Yiğit ZIRTILOĞLU'nın ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK’na uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır. Bu Politika, Yiğit ZIRTILOĞLU'nun sahibi olduğu ya da Yiğit ZIRTILOĞLU tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır. Politika, KVKK ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır.

 

Kişisel Veri Tanımı KVKK m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez. 

 

KVKK m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “veri işleme” kapsamına girmektedir. 

 

Yiğit ZIRTILOĞLU, kişisel verileri, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir: 

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatı ile Yiğit ZIRTILOĞLU ve Tuğçe İnam adına Yiğit ZIRTILOĞLU'na ait şubeler/kulüpler, bağlı şirketler tarafından ya da internet siteleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; KVKK ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nda öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki ve kanuni sebeplerle ya da Yiğit ZIRTILOĞLU tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir. 

 

Yiğit ZIRTILOĞLU tarafından İşlenen Veriler , veri sahibinin açık rızasıyla veya KVKK 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. Yiğit ZIRTILOĞLU tarafından, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, bu kanuna yönelik çıkartılan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 6 Kanun, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın sair tüm kanunlar, bu kanunlara bağlı yönetmelikler, tebliğ ve diğer tüm yasal düzenlemeler ile ilgili mevzuatta belirtilen hükümler dahilinde kişisel veriler işlenebilmektedir. Sair mevzuat ışığında ve işbu Politika’da yer alan esaslar ve Yiğit ZIRTILOĞLU'nun meşru menfaati doğrultusunda, Yiğit ZIRTILOĞLU tarafından işlenebilecek kişisel veriler aşağıda yer almaktadır: 

(i) Ad, soyad, meslek, özgeçmiş, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, meslek, cinsiyet, medeni durum, uyruk gibi veri sahibini tanımaya ve ayrıştırmaya yönelik sair ek veriler, 

(ii) Kimlik ibrazının gerekli olduğu durumlarda kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler, 

(iii) Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası ile cep telefonu numarası gibi iletişim bilgileri, 

(iv) Yiğit ZIRTILOĞLU ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler, şikâyet ve talep kayıtları ile belirli sürelerle tutulan güvenlik kamera kayıtları verileri, 

(v) Hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla üye alışkanlıklarının belirlenmesine yarayan veriler ile kulüp kullanım verileri, 

(vi) Üyelik başlangıcında yapılan sağlık testine verilen yanıtlar, gerekli hallerde üyeler tarafından sunulan sağlık raporları ile üyelik devamınca spor faaliyetlerinin verimli yürütümü için alınan vücut analiz verileri, 

(vii) Giriş-çıkış kontrollerinin sağlanabilmesi adına sayı ve harflerden oluşan bir algoritmaya dökülerek saklanan el izi, parmak izi ve avuç izi verileri, 

(viii) İnternet protokol 

(IP) adresi, cihaz kimliği, internet sayfası görüntülemeleri ile mobil ve sair dijital uygulamalara ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler. 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Yiğit ZIRTILOĞLU , kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir: 

(i) Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

(ii) Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi, 

(iii) Üyeler tarafından talep edilen hizmetlerin etkin şekilde sunulması, geliştirilmesi, internet sitesi üzerinden üyenin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi, üye ve müşterilerin kampanya ve fırsatlardan haberdar edilmesi veya verilen hizmetlere ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkân, teklif ve bilgilerin sunulması, 

(iv) Yiğit ZIRTILOĞLU'na ait internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin, sosyal medya hesaplarının ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması, 

(v) Yiğit ZIRTILOĞLU'un hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması, 

(vi) Giriş – çıkış güvenliğinin sağlanması, yabacı ve kaçak girişlerin önlenmesi, 

(vii) Doğum günü kutlaması, çekiliş, kampanya veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve veri sahibi lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, 

(viii) Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, 

(ix) Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, 

(x) Talep ve soruların cevaplanması, 

(xi) Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

(xii) İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, 

(xiii) İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi, 

(xiv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

(xv) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Yiğit ZIRTILOĞLU'nun meşru menfaatlerinin korunması. 8 E. Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı Yiğit ZIRTILOĞLU KVKK’nda sayılan genel ilkelere ve KVKK 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şartlara uymak, gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla, işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda, temin edilen kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Yiğit ZIRTILOĞLU arasındaki ilişkinin türü (üyelik ilişkisi, iş ilişkisi v.s.) ve niteliği gibi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir: 

(i) Yiğit ZIRTILOĞLU, 

(ii) Yiğit ZIRTILOĞLU yurt içi ve yurt dışında çalıştığı saklama kuruluşları, platform sahipleri, veri yayın kuruluşları, alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri, 

(iii) Her nevi resmi merci ve kurumlar, 

(iv) Tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişiler. 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Yiğit ZIRTILOĞLU'nun, kişisel verileri, KVKK 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu Politika’da belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebilmektedir. Ayrıca kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği genel müdürlük, şubeler ve Yiğit ZIRTILOĞLU'na ait diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen etkinlikler, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, İnternet Sitesi ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) aracılığı ile de toplanabilmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Hukuken daha uzun sürelerde saklama gerekliliği ya da izni bulunan durumlar hariç olmak üzere Yiğit ZIRTILOĞLU , işbu Politika’da belirlenen amaçlar doğrultusunda KVKK’na uygun şekilde temin ederek işlediği kişisel verileri yine KVKK ve diğer özel kanunlarda belirtilen sürelerce saklamaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacının sona ermesi ve sair mevzuat ile Yiğit ZIRTILOĞLU tarafından KVKK’na uygun şekilde belirlenen saklama sürelerinin hitamı halinde, 9 kişisel veriler yalnızca muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil niteliği taşıması, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi ve/veya savunmanın tesisi amacıyla ya da yetkili resmi merciler tarafından talep edildiği takdirde ibraz etmek amacıyla saklanmaktadır. Mezkûr sürelerin belirlenmesinde, bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik, ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı ve saklama süreleri esas alınmaktadır. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır Belirtilen süreler Yiğit ZIRTILOĞLU tarafından titizlikle takip edilmekte ve yukarıda anılan saklama sürelerinin dolduğu tespit edilen kişisel veriler yine KVKK’na uygun şekilde Yiğit ZIRTILOĞLU tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi KVKK madde 12 çerçevesinde, Yiğit ZIRTILOĞLU , kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla “veri sorumlusu” olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu amaçla, 

(i) kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun şekilde faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmakta, 

(ii) kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlara gerekli eğitim ve sorumluluklar verilmekte, 

(iii) çalışanlardan ve Yiğit ZIRTILOĞLU adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli tüm beyan ve taahhütler alınmakta, 

(iv) kişisel verilerin şirket içinde ve dışında güvenliğini sağlamak ve verilere yetkisiz erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta, 

(v) kişisel verilerin korunması için oluşturulan iç politika ve kurallara uyulması sağlanmakta, 

(vi) alınan tedbirlerin yeterliliği kontrol edilerek ihtiyaç ve imkânlara göre yeni veri güvenliği sistemleri temin edilmekte ve/veya mevcut veri güvenliği sistemleri geliştirilmekte, güncellenmek ve bu hususta gerekli denetlemeler yapılmaktadır.

 

Yiğit ZIRTILOĞLU'nun Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği Hususunda Aldığı Tedbirler 

Toplanan tüm kişisel verilerin, KVKK’nun 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işlenmesini sağlar. 

KVKK kapsamında veri sorumlusunun yükümlülüğünde bulunan “Bilgilendirme ve Aydınlatma Yükümlülüğü”nü gerek kulüpleri nezdinde gerekse de Yiğit ZIRTILOĞLU'na ait internet sitelerinde yayımladığı Aydınlatma Metinleri aracılığı ile yerine getirir. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin KVKK’na uygun şekilde temini ve işlenmesi için “açık rıza” teminini sağlamak adına gerekli altyapıyı oluşturur. 

İletişim, pazarlama, fırsat bildirimleri ve tanıtım amaçlarıyla; kişisel verilerin KVKK’na uygun temini için gerekli altyapıyı oluşturur ve Şirket bünyesindeki uygulamalarda gerekli revizyonları yapar. 

İş başvuruları ve işe alım süreçlerinde, kişisel verilerin KVKK’na uygun temin ve muhafazası için gerekli koşulları oluşturarak gerekli tedbirleri alır. 

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin Saklama Süreleri” başlıklı maddesinde anılan sürelerin hitamı halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Yiğit ZIRTILOĞLU tarafından, hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Yiğit ZIRTILOĞLU , veri güvenliğini temin amacıyla Şirket içi veri erişim yetkilendirmelerinde KVKK’na uygun sınırlamaları getirir, imhası gerekli görülen verilerin imha çalışmalarını yapar. g. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı erişimi önlemek, kişisel verilerin KVKK’na uygun şekilde muhafazasını sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri alır. Veri güvenliği ve güvenli muhafaza adına Şirket içi şifrelendirme politikalarını geliştirerek, mevcut şifrelendirme sistemlerini yapılandırır. 

Veri sızıntılarının önlenmesi adına gereken Şirket içi tedbirleri, Şirket nezdindeki uygulamalar ve dışarıdan sağlanan destek ürünler ile alır. 

Temin edilen verilerin niteliğine göre ilgili yasal mevzuata uygun olacak şekilde kanuni saklama sürelerini belirler, Şirket uygulamasında bu sürelere uygun saklama politikalarını geliştirir ve yürürlüğe koyar.

İşlenen ve aktarılan ya da aktarım sonucu alınan kişisel verilerin, Yiğit ZIRTILOĞLU bünyesinde yer alan farklı departmanlarca ve Yiğit ZIRTILOĞLU'nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce, yetkisiz erişim ve kullanımını engelleyecek tedbirleri alır.

Verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerinin yürüttüğü kişisel verilerin muhafazası faaliyetlerini periyodik olarak denetler. 

Kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmış olmasına rağmen; üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve KVK Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır. m. Şirket bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğunu ve kullanıldığını periyodik olarak takip ederek denetler. 

KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları KVKK’nun 11’inci maddesi uyarınca, veri sahipleri: 

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme, 

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarından herhangi birini kullanmak istemeleri halinde, işbu Politika’nın ekinde yer alan başvuru formunu doldurmaları 12 ve kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte formun ıslak imzalı bir nüshasını en yakın şube adresine şahsen başvuru ile veya noter yoluyla iletmeleri gerekmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun taleplerin yukarıda belirtilen dışında başka yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvuruların hangi şekillerde iletilebileceği ayrıca duyurulacaktır. Yiğit ZIRTILOĞLU veri sahiplerinden usulüne uygun şekilde gelen talepleri en kısa sürede ve her halükarda KVKK m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. 

 

ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER Yiğit ZIRTILOĞLU sahibi olduğu internet sitelerine, elektronik platformlara, mobil ve dijital uygulamalara veya Yiğit ZIRTILOĞLU tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya erişim sağlanan/kullanılan diğer cihazlara; ziyaretçilere özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. (kısaca “Çerezler”) Çerezler aracılığı ile kişisel veri de toplanması mümkün olup, çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve KVKK kapsamında Yiğit ZIRTILOĞLU tarafından işlenmesi söz konusu olabilecektir. Kullanıcı, internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" adresini ziyaret ederek çerezleri kaldırabilir ve çerezleri reddedebilir. Kullanıcı, çerezleri reddetmesi halinde, söz konusu internet sitesini, mobil veya dijital uygulamayı kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir. 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER Yiğit ZIRTILOĞLU'na ait internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait siteler Yiğit ZIRTILOĞLU'ndan bağımsızdır ve Yiğit ZIRTILOĞLU hiçbir surette üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmayacaktır. 

DEĞİŞİKLİKLER Yiğit ZIRTILOĞLU , KVKK’na bağlı olarak çıkartılacak Yönetmelik maddeleri ve sair mevzuat ışığında ve bunlarla sınırlı olmaksızın başkaca nedenlere, muhtelif zamanlarda işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda, değişiklik yapma hakkını haizdir. Politika’nın güncel versiyonu Yiğit ZIRTILOĞLU'na ait internet sitelerinde yayınlanacak olup, kullanıcı ve üyelerin internet sitelerinden erişimine açık tutulacaktır. 

YÜRÜRLÜK İşbu Politika, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

bottom of page